ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου ή και που συναλλάσσεται μέσω αυτής οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας, καθώς και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτών και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου . Ειδάλλως εικάζεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

  • Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, κλπ) αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας «ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ Α.Ε.Γ.Α.» και προορίζονται για τους πελάτες της «ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ Α.Ε.Γ.Α.», με σκοπό την παροχή συμβουλών και την τροποποίηση των στοιχείων που σχετίζονται με τα συμβόλαια, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας, διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια της Δικαιούχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3471/2006.
  • Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αφετέρου δε να αποφεύγει κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων παράνομων πρακτικών. Σε περίπτωση που η εταιρεία μας εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση απορρέουσα από παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους , αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση να αποζημιώσει εταιρεία εκ του λόγου αυτού.
  • Την ευθύνη σχετικά με τα προβλήματα που τυχόν προκύψουν ή οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τόσο των δικτυακών τόπων της εταιρείας μας όσο και σε εκείνους στους οποίους παραπέμπουμε μέσω « δεσμών », hyperlinks ή διαφημιστικών banner, δεν φέρει η εταιρεία μας, καθώς η εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες τόσο της ιστοσελίδας μας όσο και τρίτων θα είναι αδιάλειπτη ή απαλλαγμένη από κάθε είδους σφάλματα ή ιούς.
  • Τα newsletters - Ενημερωτικά Δελτία, τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της Εταιρίας λαμβάνει με την εγγραφή τους στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας, και τα οποία προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και τις διαγραφής του από αυτές.
  • Η εταιρεία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για την υπηρεσία αυτών
  • Το Software της ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και σχετίζονται με πληρωμή οποιασδήποτε υπηρεσίας επιλέξετε μέσω πιστωτικής κάρτας είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες όσο και αν η εν λόγω αίτηση γινόταν μέσω του ασφαλιστικού σας συμβούλου ή σε κάποιο από τα υποκαταστήματά μας. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των πελατών θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων σας.
  • Οι όροι που διέπουν τον Ιστότοπο αυτό διέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα. Για οποιαδήποτε αντιδικία που αφορά αυτό τον ιστότοπο αρμόδια είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.