ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις των 2472/1997 και 3471/2006, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους. Η «ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ Α.Ε.Γ.Α.» (οδός Καρύστου αρ. 5 τηλ. 210 69 96 690-5) θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της «ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ Α.Ε.Γ.Α.» θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους υποστήριξης, προώθησης και εκτέλεσης της συναλλακτικής σχέσης με τον πελάτη καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου., προς τούτο δε ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της ιστοσελίδας και η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη από συνδεδεμένες με την «ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ Α.Ε.Γ.Α.» επιχειρήσεις. Εφόσον δεν ληφθεί αποδεδειγμένως αντίθετη εντολή, η «ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ Α.Ε.Γ.Α.» δικαιούται να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων πλην των ευαίσθητων των χρηστών και για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης από απόσταση των ασφαλιστικών της προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και αυτών των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.