ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ

SHOP & OFFICE PLUS 12
SHOP & OFFICE PLUS 25
SHOP & OFFICE PLUS 29
SHOP & OFFICE PLUS 33
KOINO PLUS 18
Φωτιά από Απροσεξία
Φωτιά από Πτώση Κεραυνού
Φωτιά από Βραχυκύκλωμα
Φωτιά από Γειτονικά Ακίνητα
Φωτιά από Έκρηξη
Φωτιά από Εμπρησμό, από Τρίτο
Φωτιά από Δάσος  
   
Ευρεία Έκρηξη
Πρόσκρουση Οχήματος
Πτώση Αεροσκαφών
Αστική Ευθύνη προς Τρίτους (Υλικές Ζημιές), λόγω Πυρκαγιάς
Βραχυκύκλωμα
Έξοδα Αποκομιδής Ερειπίων
Θραύση Κρυστάλλων και Βιτρινών  
Ζημιές από Καπνό  
Απώλεια Μετρητών από Ληστεία  
 
Έξοδα μεταστέγασης επιχείρησης ή αποθήκευσης, λόγω Πυρκαγιάς  
 
Ζημιές από πτώση δέντρων, ηλεκτρικών και τηλεφωνικών στύλων  
 
Στάσεις Απεργίες - Οχλαγωγίες - Πολιτικές Ταραχές   
 
Κακόβουλες Ενέργειες  
 
Τρομοκρατικές Ενέργειες        
Πλημμύρα - Θύελλα - Καταιγίδα - Διαρροή ή Θραύση Σωληνώσεων Εγκαταστάσεων Ύδρευσης, Θέρμανσης, Ψύξης - Έξοδα Άντλησης Υδάτων  
 
Επακόλουθες Ζημιές Κλέφτη σε Κτίριο & Περιεχόμενο (**)  
 
Διαρροή ή θραύση σωληνώσεων, εγκαταστάσεων ύδρευσης    
 
Διαρροή ή θραύση σωληνώσεων θέρμανσης    
 
Διαρροή ή θραύση σωληνώσεων ψύξης    
 
Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση (*)    
 
Αστική ευθύνη ενοικιαστή προς ιδιοκτήτη, λόγω πυρκαγιάς    
 
Αστική ευθύνη προς Τρίτους στους χώρους του καταστήματος / γραφείου    
 
Ζημιές κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς    
 
Ζημιές από υψηλή θερμοκρασία    
 
Έξοδα άντλησης υδάτων      
 
Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή      
 
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση        
 
Απώλεια εισοδήματος λόγω πυρκαγιάς & κεραυνού      
 
Αξία Αποκατάστασης σε τιμές Καινούργιου        
Θραύση Επιγραφών σε Α΄ Κίνδυνο  
     
Ημερήσιο Επίδομα Διακοπής Εργασιών Συνεπεία Καλυπτόμενης Υλικής Ζημιάς  
     
Έξοδα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών  
     
Κάλυψη Υπασφάλισης  
     
Ζημιές στο λέβητα από Έκρηξη        
Ζημιές από Έκρηξη Λέβητα κεντρικής θέρμανσης        
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

  Μπορεί να προστεθεί στα παραπάνω Πρόγραμματα και σε κτίρια κατασκευής μετά το 1960 η κάλυψη του ΣΕΙΣΜΟΥ για κτίριο ή/και περιεχόμενο.
  (*) Προστίθεται εφόσον επιλεγεί και στα SHOP & OFFICE PLUS 12 & 25.
  (**) Προστίθεται εφόσον επιλεγεί και στα SHOP & OFFICE PLUS 12.