ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ENERGY PLUS 100
ENERGY PLUS 300
ENERGY PLUS 400
Φωτιά από πτώση κεραυνού
Φωτιά από βραχυκύκλωμα
Φωτιά από δάσος
Φωτιά από γειτονικά ακίνητα
Φωτιά από έκρηξη
Φωτιά από εμπρησμό, από τρίτο
Ζημιές από έκρηξη
Στάσεις - Απεργίες - Οχλαγωγίες - Πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Τρομοκρατικές ενέργειες
Αποκομιδή ερειπίων
Αμοιβή αρχιτεκτόνων ή μηχανικών
Πλημμύρα - Θύελλα - Καταιγίδα
Χιόνι - Χαλάζι - Παγετός
Πτώση αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχήματος
Βραχυκύκλωμα
Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση
Ζημιές προκληθείσες από κλέφτη
Αστική ευθύνη λόγω Πυρκαγιάς έναντι γειτόνων και τρίτων
Αστική ευθύνη λόγω Έκρηξης έναντι γειτόνων και τρίτων
 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

  • Σεισμός: Μπορεί να προστεθεί η κάλυψη της Πυρκαγιάς συνεπεία Σεισμού
  • Διακοπή Εργασιών: Μπορεί να προστεθεί η κάλυψη Απώλειας Κερδών συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

  • Το Πρόγραμμα ENERGY PLUS 100 παρέχεται για Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο μέχρι 100.000 €.
  • Το Πρόγραμμα ENERGY PLUS 300 παρέχεται για Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο από 100.001 € μέχρι 300.000 €.
  • Το Πρόγραμμα ENERGY PLUS 400 παρέχεται για Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο από 300.001 € μέχρι 1.000.000 €.