Ασφαλίσεις Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης – Συναρμολόγησης (Ε.A.R.)

Είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα ανέγερσης ή συναρμολόγηση μεταλλικών κατασκευών, μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή ανεξαρτήτων μηχανημάτων και μονάδων παραγωγής. Ασφαλιζόμενος είναι ο Κύριος του Έργου, δηλαδή ο ιδιοκτήτης του προς κατασκευή έργου ή ο εργολάβος, οι υπεργολάβοι, οι σχεδιαστές, οι σύμβουλοι μηχανικοί κλπ. Καλύπτονται ζημιές στο ασφαλιζόμενο έργο από την εκτέλεση συμβατικών εργασιών κατασκευής και ζημιές στον εξοπλισμό (εργοταξιακό και μηχανικό). Καλύπτονται σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές Τρίτων κατά τη διάρκεια των εργασιών, και η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη.

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι (ενδεικτικά):

 • Φωτιά, κεραυνός, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους
 • Φυσικά φαινόμενα (καταιγίδα, βροχή, θύελλα)
 • Σεισμός
 • Κλοπή, διάρρηξη
 • Ανθρώπινα σφάλματα, λανθασμένοι χειρισμοί, αμέλεια, απροσεξία, κακοτεχνία, αδεξιότητα, κακόβουλες ενέργειες
 • Δαπάνες για αποκομιδή ερειπίων

Πρόσθετες Καλύψεις (ενδεικτικά):

 • Εξοπλισμός του εργοταξίου
 • Γειτνιάζουσα ή περιβάλλουσα περιουσία
 • Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Διασταυρούμενη ευθύνη
 • Απλή ή εκτεταμένη συντήρηση
 • Κάλυψη Υπερωριών, Νυχτερινών Εργασιών
 • Συνέπειες από λανθασμένη μελέτη/σχεδιασμό/κακοτεχνία/ελαττωματικό υλικό