ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

HOME PLUS 20
HOME PLUS 30
HOME PLUS 40
KOINO PLUS 18
Φωτιά από Απροσεξία
Φωτιά από Πτώση Κεραυνού
Φωτιά από Βραχυκύκλωμα
Φωτιά από Δάσος
Φωτιά από Γειτονικά Ακίνητα
Φωτιά από Έκρηξη
Φωτιά από Εμπρησμό, από Τρίτο
Ευρεία Έκρηξη
 
 
 
Ζημιές από Έκρηξη Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης
Ζημιές από Έκρηξη Φιαλών
 
Ζημιές από Έκρηξη Θερμοσίφωνα
 
Ζημιές από Έκρηξη Ηλιακού Θερμοσίφωνα
 
Πολιτικές Ταραχές - Οχλαγωγίες - Στάσεις - Απεργίες - Διαδηλώσεις
 
Κακόβουλες Ενέργειες
 
Αποκομιδή Ερειπίων 
Αμοιβή Αρχιτεκτόνων ή Μηχανικών 
 
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση Οχήματος
Ζημιές από Καπνό
Αξία αποκατάστασης σε τιμές καινούργιου
Συμμετοχή Ιδιοκτήτου στην ζημιά κοινοχρήστων
 
Απώλεια Ενοικίων 
 
 
Έξοδα Μεταστέγασης 
 
 
Διαρροή ή Θραύση σωληνώσεων, εγκαταστάσεων ύδρευσης
 
 
Διαρροή ή Θραύση σωληνώσεων θέρμανσης
 
 
Διαρροή ή Θραύση σωληνώσεων ψύξης
 
 
Διαρροή ή Θραύση δεξαμενών ύδρευσης
 
 
Έξοδα διερεύνησης της αιτίας διαρροής
 
 
Πλημμύρα - Θύελλα - Καταιγίδα
 
 
Θραύση κρυστάλλων και καθρεπτών 
 
 
Ζημιές από πτώση δέντρων ή στύλων 
 
 
Αστική Ευθύνη προς Τρίτους (Υλικές Ζημιές), λόγω Πυρκαγιάς
 
 
 
 
Αστική ευθύνη λόγω πυρκαϊάς, έκρηξης προς Τρίτους 
 
 
Έξοδα άντλησης υδάτων
 
 
 
Αλλοίωση τροφίμων συνεπεία πυρκαγιάς
 
 
 
Τρομοκρατικές ενέργειες μέχρι 50% του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου.
 
 
 
Ζημιές στο λέβητα από έκρηξη 
 
 
 
Ζημιές στο θερμοσίφωνα ή ηλιακό από έκρηξη 
 
 
 
Βραχυκύκλωμα 
 
 
 
Ζημιές κατά την κατάσβεση της Πυρκαϊάς
 
 
 
Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση (*)
 
 
 
Επακόλουθες ζημιές κλέφτη σε κτίριο και περιεχόμενο (**)
 
 
 
Αστική ευθύνη λόγω πυρκαϊάς, έκρηξης, διαρροής υδάτων προς Τρίτους, από κατοικίδια ζώα και πτώση αντικειμένων 
 
 
 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Μπορεί να προστεθεί στα παραπάνω Προγράμματα και σε κτίρια κατασκευής μετά το 1960 η κάλυψη του ΣΕΙΣΜΟΥ για κτίριο ή/και περιεχόμενο.
(*)  Προστίθεται εφόσον επιλεγεί και στα HOME PLUS 20 & 30.
(**) Προστίθεται εφόσον επιλεγεί και στα HOME PLUS 20 & 30.