ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

PUMA 100
PUMA 200
PUMA 10
PUMA 15
PUMA 20
PUMA 25
Αστική Ευθύνη (Ν.489/76 - Ν.3746/09) για:
Σωματικές Bλάβες Τρίτων & Επιβαινόντων για κεφάλαιο μέχρι: 1.000.000 ανά θύμα.
Υλικές Ζημίες Τρίτων για κεφάλαιο μέχρι: 1.000.000 ανά ατύχημα
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού/Ιδιοκτήτη
Νομική Προστασία
Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος
Οδική Βοήθεια Ατυχήματος
Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα
Προστασία Bonus Malus
Πυρκαγιά & Τρομοκρατικές Ενέργειες ασφαλιζομένου αυτοκινήτου
Αστική Ευθύνη εντός πορθμείου
 
 
Αστική Ευθύνη εντός κ/φ χώρων
 
 
Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά
 
 
Ολική Κλοπή ασφαλιζομένου αυτοκινήτου
 
Μερική Κλοπή ασφαλιζομένου αυτοκινήτου
 
 
 
Φυσικά Φαινόμενα
 
 
 
 
Ίδιες Ζημίες με απαλλαγή
 
 
 
 
 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

  • Όλα τα Προγράμματα, εκτός του PUMA 10, δίνεται σε οχήματα ασφαλιζόμενης αξίας άνω των 5.000€.
  • Σε όλα τα Προγράμματα δίνονται οι καλύψεις Πύρος και Κλοπής σε αυτοκίνητα έως 10 ετών.
  • Σε όλα τα Προγράμματα δίνεται η κάλυψη των Ιδίων Ζημιών σε αυτοκίνητα έως 5 ετών.