Όραμα και Στόχοι

Το όραμα και οι στόχοι της Personal Insurance ακολουθούντε από μια ορθολογική πολιτική, με την οποία καταφέρνει να ανταποκρίνεται στις σημερινές υψηλές απαιτήσεις που επικρατούν στο χώρο παροχής υπηρεσιών ασφάλισης.

Άμεσος στόχος της Διοίκησης είναι, μέσα από την τυποποίηση των εσωτερικών διαδικασιών η Εταιρεία, να παραμένει μπροστά από τις εξελίξεις και να συνεχίζει να διαμορφώνει σύγχρονα, αξιόπιστα και ευέλικτα προϊόντα με ανταγωνιστικό κόστος.

Όραμά της είναι η σταθερή και συνεχόμενη υγιής ανάπτυξη του μεγέθους της, διατηρώντας την υπάρχουσα αξιοπιστία της και ενισχύοντας τη δυναμική της παρουσία στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά.

Η Επιχειρησιακή Στρατηγική που ακολουθεί η Εταιρεία, είναι μια “στρατηγική σταθερότητας”. Βασικό χαρακτηριστικό της εν λόγω στρατηγικής είναι, η αποφυγή διενέργειας θεμελιωδών αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας και στους στόχους της. Η επιλογή αυτής της Στρατηγικής κρίθηκε λογική, από τη Διοίκηση της Εταιρείας που είναι ικανοποιημένη και αποδέχεται τη μέχρι τώρα πορεία της. Η Επιχειρησιακή Στρατηγική που ακολουθεί η Εταιρεία, είναι κυρίως “στρατηγική ηγεσίας κόστους”.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία προσπαθεί να διαθέτει στην αγορά ποιοτικά προϊόντα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της Στρατηγικής, η Εταιρεία προβαίνει στην υλοποίηση τριών
κύριων ενεργειών:

  • Στελέχωση του οργανισμού
  • Δημιουργία θεμελιωδών ικανοτήτων και ανταγωνιστικών δυνατοτήτων, του Προσωπικού
  • Δόμηση του οργανισμού μέσω διαδικασιών και της εργασιακής προσπάθειας ενσωμάτωσής τους

Τα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, προάγουν σημαντικά το σκοπό της αποτελεσματικής υλοποίησης της Στρατηγικής, ωθώντας το Προσωπικό να προσδιορίσει και να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, εμμένοντας στη διαρκή βελτίωση της διεκπεραίωσης των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών.