Όροι Χρήσης

Κάτοχος δικτυακού τόπου
Personal Insurance Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων
Έδρα: Καρύστου 5, 115 23, Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 094328970
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 25590/05/Β/92/1
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 1074801000
Τηλέφωνο: 210 6996690
Email: info@personal-insurance.gr

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου ή και που συναλλάσσεται μέσω αυτής οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας, καθώς και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτών και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου . Ειδάλλως εικάζεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

 • Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, κλπ) αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας «Personal Insurance Α.Ε.Γ.Α.» και προορίζονται για τους πελάτες της «Personal Insurance Α.Ε.Γ.Α.», με σκοπό την παροχή συμβουλών και την τροποποίηση των στοιχείων που σχετίζονται με τα συμβόλαια, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας, διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια της Δικαιούχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3471/2006.
 • Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αφετέρου δε να αποφεύγει κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων παράνομων πρακτικών. Σε περίπτωση που η εταιρεία μας εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση απορρέουσα από παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους , αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση να αποζημιώσει εταιρεία εκ του λόγου αυτού.
 • Την ευθύνη σχετικά με τα προβλήματα που τυχόν προκύψουν ή οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τόσο των δικτυακών τόπων της εταιρείας μας όσο και σε εκείνους στους οποίους παραπέμπουμε μέσω « δεσμών », hyperlinks ή διαφημιστικών banner, δεν φέρει η εταιρεία μας, καθώς η εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες τόσο της ιστοσελίδας μας όσο και τρίτων θα είναι αδιάλειπτη ή απαλλαγμένη από κάθε είδους σφάλματα ή ιούς.
 • Τα newsletters – Ενημερωτικά Δελτία, τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της Εταιρίας λαμβάνει με την εγγραφή τους στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας, και τα οποία προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και τις διαγραφής του από αυτές.
 • Η εταιρεία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για την υπηρεσία αυτών.
 • Το Software της ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και σχετίζονται με πληρωμή οποιασδήποτε υπηρεσίας επιλέξετε μέσω πιστωτικής κάρτας είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες όσο και αν η εν λόγω αίτηση γινόταν μέσω του ασφαλιστικού σας συμβούλου ή σε κάποιο από τα υποκαταστήματά μας. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των πελατών θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων σας.
 • Οι όροι που διέπουν τον Ιστότοπο αυτό διέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα. Για οποιαδήποτε αντιδικία που αφορά αυτό τον ιστότοπο αρμόδια είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.

H εταιρεία Personal Insurance δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και άλλες υπηρεσίες μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ορίζει την δέσμευση της Personal Insurance να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πως η δέσμευση αυτή εφαρμόζεται σχετικά με την συλλογή, την χρήση, την μεταβίβαση και την διατήρηση αυτών. Η πολιτική αυτή ισχύει όταν καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, ενεργώντας συνεπώς, ως διαχειριστής δεδομένων.

Μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

H Personal Insurance Α.Ε.Γ.Α. είναι ασφαλιστική εταιρία γενικών ασφαλίσεων.

Η παρούσα δήλωση περιγράφει τις πρακτικές και πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις οποίες ακολουθεί η Εταιρία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Εάν τροποποιηθούν οι πρακτικές και πολιτικές μας, θα επικαιροποιήσουμε την παρούσα. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη χρήση cookies εδώ.

Σκοπός της Δήλωσης Απορρήτου

Η παρούσα ισχύει στις συναλλαγές φυσικών προσώπων-υποκειμένων δεδομένων με την Personal Insurance. Η παρούσα ισχύει κυρίως σε περιπτώσεις:

 • υφιστάμενων, μελλοντικών και πρώην πελατών-ασφαλισμένων, δικαιούχων αποζημιώσεων,
 • υφιστάμενων, μελλοντικών και πρώην προμηθευτών, συμβούλων, εξωτερικών συνεργατών, πρακτόρων, μεσολαβητών
 • εργαζομένων και διευθυντικών στελεχών,
 • άλλων φυσικών προσώπων με τα οποία η Personal Insurance έχει επιχειρηματική σχέση

Η παρούσα δεν ισχύει σε πολιτικές και πρακτικές εταιρειών, που δεν σχετίζονται με την εταιρία. Η Personal Insurance δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές και πρακτικές απορρήτου άλλων εταιρειών.

Γιατί συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών αναγκών της εταιρίας.
 • Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου.
 • Για να εξυπηρετήσει τα νόμιμα συμφέροντά της, στο βαθμό που αυτά δεν παραβιάζουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Ποιά Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Συλλέγουμε

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σάς ταυτοποιούν ως φυσικό πρόσωπο ή σχετίζονται με εσάς ως ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίησή σας. Ενδεικτικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε:

Σχετικά με πελάτες:

 • Στοιχεία ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, Α.Φ.Μ, Α.Δ.Τ., Διαβατήριο, ΑΜΚΑ κ.α.

Σχετικά με το προσωπικό:

 • Λεπτομέρειες βιογραφικού, όπως εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία, συστατικές επιστολές (για υποψηφίους εργαζομένους).
 • Πτυχία, διπλώματα (για εργαζόμενους, συνεργάτες κ.λπ).
 • Ιατρικά έγγραφα (ανά περίπτωση)
 • Ωφελούμενοι (όνομα & επίθετο εργαζομένου)
 • Άλλες πληροφορίες που αφορούν στο φάκελο εργαζομένου
 • Άλλες πληροφορίες που αφορούν σε οποιονδήποτε συνεργάτη/πελάτη/προμηθευτή

Ανάλογα με τον τρόπο που το υποκείμενο δεδομένων συναλλάσσεται με την Personal Insurance, ενδέχεται να συλλέγονται πρόσθετες πληροφορίες. Ενδέχεται να ζητηθεί κάποια τέτοια πληροφορία που αφορά σε κάποια ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ποινικό μητρώο πριν από την πρόσληψη, ανάλογα με την θέση εργασίας).

Περιπτώσεις Συλλογής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Για την διεκπεραίωση των λειτουργιών της εταιρίας οι οποίες δεν δύναται να υλοποιηθούν χωρίς τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων.

Η συλλογή πραγματοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή για την πρόληψη σοβαρών ζημιών ή τραυματισμών σε άλλο φυσικό πρόσωπο.

Σε ποιόν διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιτρέπουμε την πρόσβαση τρίτων, εφόσον εξασφαλίσουμε τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων από τους τρίτους και την προστασία των δεδομένων. H Personal Insurance χειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως αυστηρά εμπιστευτικά και θα κοινοποιηθούν μόνο στα ακόλουθα μέρη και μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου δεδομένων, δηλ. σε:

 • Συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων υλοποίησης, ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού και ανάπτυξης
 • Κάθε τρίτο μέρος προκειμένου η Personal Insurance να ανταποκριθεί στις νομικές της υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων τήρησης μητρώου για τον εντοπισμό ή αποτροπή παράνομων πράξεων,
 • Επαγγελματίες συμβούλους και ελεγκτές προς το σκοπό επαγγελματικών συμβουλών ή προκειμένου να ανταποκριθούμε με τις υποχρεώσεις μας ελέγχου
 • Τράπεζες, Ασφαλιστικούς Φορείς, γενικά Δημόσιο
 • Κυβερνητικά τμήματα όπου η τήρηση μητρώου είναι υποχρεωτική βάσει νόμου.

Για τη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζεται η Πολιτική Απορρήτου της Personal Insurance.

Ασφάλεια πληροφοριών

Χρησιμοποιούμε οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για να προστατεύσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προσωπικές και άλλες πληροφορίες.

Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, λαμβάνετε και διαβιβάζετε τα δεδομένα σας του προσωπικού χαρακτήρα, να τα διορθώσετε, διαγράψετε ή περιορίσετε την επεξεργασία, να αντιτάσσεσθε καθώς και να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας. Με την επιφύλαξη κάποιας εξαίρεσης βάσει του ΓΚΠΔ, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας
 • Δικαίωμα στη φορητότητα (δηλ. δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να τα μεταφέρετε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας)
 • Δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα καταγγελίας

Χρόνος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρόνο αυτό απαιτείται για το σκοπό που έχουν συλλεγεί ή για μεγαλύτερη διάρκεια ή για όσο επιτρέπεται από το νόμο. Εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό τους σκοπό, διαγράφονται σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της Personal Insurance.

Με ποιά νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Για να είναι η επεξεργασία σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ, ταυτοποιούμε τη νομική βάση πριν από την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Παρακάτω καθορίζονται οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, πληρούνται οι όροι του Άρθρου 6 και σχετικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πληρούνται οι όροι του άρθρου 9.

Ειδικότερα:
Άρθρο 6 & 9 επεξεργασία ΔΠΧ και ΔΠΧ ειδικών κατηγοριών

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης με το υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προκειμένου να συναφθεί η σχετική με την δραστηριότητα της εταιρίας σύμβαση.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νόμιμη υποχρέωση.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση, εάν το Υποκείμενο Δεδομένων δηλώσει ότι αντιτίθεται στην επεξεργασία των ΔΠΧ, που το αφορούν, η Personal Insurance δεν δύναται να παράσχει τις υπηρεσίες της.

Επικοινωνία

Η Personal Insurance είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.
Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα ή τις πρακτικές μας απορρήτου ή θα θέλατε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διεύθυνση: Καρύστου 5, 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6996690
Email: dpo@personal-insurance.gr

Επίσης έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)

Εισαγωγή

Η παρούσα πολιτική αφορά στην εταιρεία «Personal Insurance Α.Ε.Γ.Α.», εφεξής καλούμενη Personal Insurance.

Η Personal Insurance δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο τις καθώς και άλλες υπηρεσίες. Η πολιτική αυτή, εξηγεί τι είναι τα cookies, τον τρόπο με τον οποίο η Personal Insurance τα χρησιμοποιεί και τι μπορείτε να κάνετε για να διαχειριστείτε τον τρόπο χρήσης των cookies.

Χρήση των Cookies

Για την σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μπορεί να τοποθετήσουμε στη συσκευή σας μικρά αρχεία δεδομένων που ονομάζονται cookies. Αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για μια ορισμένη χρονική διάρκεια, προκειμένου να μην ρυθμίζονται κάθε φορά που εισέρχεστε στον ιστότοπο ή πλοηγήστε στις σελίδες της. Θέλουμε ο ιστότοπός μας να είναι χρηστικός και όσο το δυνατόν πιο φιλικός προς το χρήστη και τα cookies μας βοηθούν να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.

Τα cookies αυτά δεν είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη βασική λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας, αλλά είναι σχεδιασμένα για να σας παρέχουνε εξατομικευμένη πλοήγηση. Ωστόσο μπορείτε να διαγράψετε ή να σταματήσετε να δέχεστε τα cookies αυτά οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να χάσετε κάποιες από τις λειτουργείες που παρέχονται. Οι σχετιζόμενες με τα cookies πληροφορίες, δεν χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίσουν προσωπικά ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν των όσων αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.

Συναίνεση

Η Personal Insurance ακολουθεί πολιτική διαφάνειας και κατάλληλης ενημέρωσης όλων των χρηστών σχετικά με τη λειτουργία των cookies του ιστότοπου και λαμβάνει την σαφή συγκατάθεση τους. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies όπως ορίζεται σε αυτήν την πολιτική.

Εκτιμούμε ότι ορισμένοι επισκέπτες ενδέχεται να επιθυμούν εξατομικευμένο έλεγχο της επίσκεψής τους στον ιστότοπό μας και να προσαρμόσουν ανάλογα τις ρυθμίσεις τους. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τον εξατομικευμένο έλεγχο στην παρακάτω ενότητα “Έλεγχος των Cookies”. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτή τη χρήση, αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο.

Σχετικά με τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης (για παράδειγμα, τον Internet Explorer ή το Safari) στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν στοιχεία όπως οι προτιμήσεις των χρηστών. Τα cookies ουσιαστικά λειτουργούν ως μια «μνήμη» για τον ιστότοπο, έτσι ώστε ο ιστότοπος να μπορεί να σας αναγνωρίσει κατά την επόμενη επίσκεψη σας στον ιστότοπο και να ανταποκριθεί κατάλληλα.

Οι ιστότοποι χρησιμοποιούν κυρίως τα cookies για να:

 • αναγνωρίσουν τους χρήστες τους,
 • «θυμούνται» τις προσαρμοσμένες προτιμήσεις των χρηστών τους,
 • βοηθούν τους χρήστες τους να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους χωρίς να χρειάζεται να εισάγουν ξανά πληροφορίες κατά την περιήγηση τους από τη μία σελίδα στην άλλη ή όταν επισκέπτονται μετέπειτα τον ιστότοπο

Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποκαλούμενη συμπεριφορικά στοχευμένη διαφήμιση (behavioral target advertising) στο διαδίκτυο και για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με κάτι που ο χρήστης αναζήτησε στο παρελθόν.

Πώς χρησιμοποιούνται;

Ο «web server» που παρέχει την ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει ένα cookie στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του χρήστη. Ένας εξωτερικός «web server» ο οποίος διαχειρίζεται τα αρχεία που περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι επίσης σε θέση να αποθηκεύει τα cookies. Όλα αυτά τα cookies ονομάζονται «http header cookies». Ένας άλλος τρόπος αποθήκευσης των cookies είναι μέσω του κώδικα JavaScript που περιέχεται ή αναφέρεται σε αυτήν τη ιστοσελίδα.

Κάθε φορά που ο χρήστης ζητά μια νέα ιστοσελίδα, ο «web server» μπορεί να λάβει τις τιμές των cookies που είχε ορίσει προηγουμένως και να επιστρέψει τη σελίδα με περιεχόμενο σχετικό με αυτές τις τιμές. Ομοίως, ο κώδικας JavaScript είναι σε θέση να διαβάσει ένα cookie που ανήκει στον τομέα του και να εκτελέσει ανάλογη ενέργεια.

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι cookies;

Τα cookies μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τη διάρκεια ζωής τους και τον τομέα στον οποίο ανήκουν. Σύμφωνα με τη διάρκεια ζωής τους, τα cookies είναι είτε:

 • session cookie τα οποία διαγράφονται όταν ο χρήστης κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης ή
 • persistent cookie τα οποία παραμένουν στον υπολογιστή / συσκευή του χρήστη για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο.

Όσον αφορά τον τομέα στον οποίο ανήκουν, υπάρχουν είτε:

 • first-party cookies τα οποία έχουν οριστεί από τον διακομιστή ιστού της σελίδας επισκέψεων και έχουν κοινόχρηστο τομέα
 • third-party cookies τα οποία είναι αποθηκευμένα από διαφορετικό τομέα στον τομέα της σελίδας που επισκέφθηκε. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η ιστοσελίδα αναφέρει ένα αρχείο, όπως το JavaScript, που βρίσκεται εκτός του τομέα του.

Τα Cookies που Χρησιμοποιούμε

Σε αυτή την ενότητα, η Personal Insurance ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους χρήστες για το είδος των Cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο, και περιγράφονται εν συντομία οι λόγοι συλλογής τους.

Απολύτως απαραίτητα cookies: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να σας επιτρέπουν να πλοηγήστε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργικότητές του, όπως την πλοήγηση σε ασφαλείς περιοχές. Χωρίς αυτά τα cookies υπηρεσίες όπως το καλάθι αγορών, την τιμολόγηση ή  υπηρεσίες ηλεκτρονικής χρέωσης δεν μπορούν να παρασχεθούν.

Cookies απόδοσης: Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πως οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, όπως τις σελίδες που επισκέπτονται πιο συχνά και αν εμφανίζονται μηνύματα λάθους στους χρήστες. Τα cookies αυτά δεν συλλέγουν πληροφορίες ικανές να αναγνωρίσουν ένα χρήστη καθώς συλλέγουν αθροιστικές κυρίως πληροφορίες. Χρησιμοποιούνται κυρίως για το πως λειτουργεί ο ιστότοπος.

Cookies Λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές του χρήστη, όπως η γλώσσα, οι παράμετροι έρευνας, το μέγεθος ή το χρώμα. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στο χρήστη να απολαμβάνει κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα μας μία εμπειρία πιο συμβατή με τις επιλογές του και μας βοηθούν να κάνουμε τις επισκέψεις του πιο ευχάριστες. Οι πληροφορίες αυτές επίσης συγκεντρώνονται μαζί με πληροφορίες άλλων χρηστών σε μία ανώνυμη βάση με σκοπό να βοηθήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Cookies προσανατολισμού: Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες χρηστών όσο αφορά την περιήγηση τους στον ιστότοπο. Θυμούνται τις σελίδες που έχει επισκεφθεί ο χρήστης και τις πληροφορίες που έχει μοιραστεί με τρίτους, όπως για παράδειγμα διαφημίσεις. Σε περίπτωση όπου ο χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα ή διαμοιράζεται πληροφορίες με τρίτους όπως διαφημίσεις, τα cookies προσανατολισμού αποθηκεύουν αυτήν την πληροφορία. Αυτά τα cookies είναι συνήθως τρίτου μέρους επίμονα cookies, αλλά διατηρούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Τα cookies αυτά συνήθως σχετίζονται με υπηρεσίες τρίτων και περιέχουν μοναδικά χαρακτηριστικά που καθιστούν αναγνωρίσιμες τις προτιμήσεις περιήγησης.

Έλεγχος των Cookies

Υπάρχει το ενδεχόμενο να σταματήσετε να δέχεστε cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας ή σταματήσετε να δέχεται cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Ωστόσο, αυτές οι επιλογές ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται από διάφορους ιστότοπους, εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά

Όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις συνήθως στο μενού Επιλογές ή Προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησης. Για να κατανοήσετε αυτές τις ρυθμίσεις, οι παρακάτω σύνδεσμοι μπορεί να είναι χρήσιμοι ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Βοήθεια στο πρόγραμμα περιήγησης για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και τη χρήση τους στο διαδίκτυο, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες τις ακόλουθες συνδέσεις:

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εάν έχετε κάποιες απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα cookies ή τηρούνται οι ρυθμίσεις σας, τότε επικοινωνήστε μαζί μας:

Διεύθυνση: Καρύστου 5, 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6996690
Email: dpo@personal-insurance.gr