Ασφάλιση Επαγγελματικού Προσωπικού Ατυχήματος

Ασχολείστε με οποιαδήποτε επικίνδυνη δραστηριότητα;
Χρησιμοποιείτε οχήματα κατά την εκτέλεση της εργασίας σας;

Η PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. σας παρέχει πλέον τη δυνατότητα για μία ολοκληρωμένη Ατομική ή Οικογενειακή Ασφάλιση έναντι ατυχημάτων. Μελετώντας τους πιθανούς κινδύνους στον εργασιακό σας τομέα αναλαμβάνει να σας ανακουφίσει από το άγχος μιας πιθανής «κακής στιγμής» στη δουλειά σας…

Υποχρεωτικές καλύψεις

  • Θάνατος από ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα και Μόνιμη Μερική Ανικανότητα

Προαιρετικές Καλύψεις

  • Ημερήσια αποζημίωση για Προσωρινή Ολική Ανικανότητα
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα