Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση, στα πλαίσια της οποίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να παρουσιάζει στους μετόχους και το κοινό μία σαφή αξιολόγηση της πραγματικής θέσης και των προοπτικών της επιχείρησης, διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων.

Η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης είναι απαραίτητη καθώς μέσω αυτού η Εταιρία επιτυγχάνει τη βελτίωση της πληροφόρησης των Μετόχων και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στις εταιρικές υποθέσεις, καθώς επίσης, την συνολική επίτευξη συμμόρφωσής της με το περιβάλλον του Solvency II.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία έχει προσαρμόσει το οργανόγραμμά της στις βασικές αρχές του Solvency ΙΙ, έχοντας χτίσει τις τέσσερις βασικές λειτουργίες και έχοντας καταγράψει όλες τις απαιτούμενες πολιτικές και διαδικασίες ανάλογες της φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των εργασιών της.

Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες, οι οποίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, είναι οι ακόλουθες:

  • Διαχείριση Κινδύνων
  • Εσωτερικός Έλεγχος
  • Κανονιστική Συμμόρφωση
  • Αναλογιστική Λειτουργία

Επιτροπή Ελέγχου

  • τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
  • την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
  • τις επιδόσεις του εσωτερικού ελέγχου
  • τη διαδικασία εξωτερικού ελέγχου
  • τη διαδικασία για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς
  • τον κώδικα δεοντολογίας